Algemene voorwaarden


Inschrijving
Inschrijving voor een cursus kan schriftelijk geschieden door middel van inzending van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier. Daarnaast kan ingeschreven worden via onze website www.ecicultuurfabriek.nl. Het inschrijfformulier wordt in dit geval, nadat aangegeven is dat akkoord gegaan wordt met onze algemene voorwaarden, via mail aan de cursisten administratie verstuurd. Voor aanvang van de cursus ontvang je een bevestiging.

Als door omstandigheden de cursus niet doorgaat, ontvang je hiervan bericht.

Je verplicht je bij inschrijving voor een cursus de gehele cursus te betalen.

Nieuwe cursisten hebben eenmalig recht op een proeftijd van 5 lessen. Na deze 5 lessen is opzegging met restitutie van lesgeld mogelijk, waarbij €15,00 administratiekosten  + de kosten van de gevolgde lessen in rekening worden gebracht.

Betalingswijze
Er zijn drie wijzen van betalen van cursusgelden.

-Betaling van het lesgeld in één keer (via factuur)

-Betaling van het lesgeld in 1 termijn (via automatische incasso)

-Betaling van het lesgeld via automatische incasso in 9 termijnen.

Betaling in een keer
Je ontvangt hiervoor na inschrijving een factuur (betalingstermijn 30 dagen) voor het gehele cursusbedrag. Bij niet tijdige betaling zijn wij genoodzaakt het wettelijke rentepercentage in rekening te brengen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de cursist of zijn/haar vertegenwoordiger. Indien na herhaald verzoek het cursusgeld niet wordt voldaan, kan je de toegang tot de cursus worden ontzegd.

Automatische incasso
Voor seizoenscursussen met een cursusprijs vanaf €130,- is er de mogelijkheid om via automatische incasso in 9 termijnen te betalen. De cursusprijs wordt dan aan het einde van de maanden oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei en juni in evenredige gedeelten van je rekening afgeschreven. Hiervoor dien je de machtiging op het inschrijvingsformulier te ondertekenen.

Wanneer je de machtiging hebt ondertekend wordt het cursusgeld automatisch afgeschreven op de genoemde vervaldata. Als je het niet eens bent met een afschrijving, kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken op je rekening. Dit moet wel binnen 30 dagen na de afschrijvingsdatum gebeuren. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld per direct opeisbaar, vermeerderd met €15.00 administratiekosten. Bij een eventuele betalingsachterstand wordt een nieuwe (her)inschrijving niet in behandeling genomen.

Toeslagen op het cursusgeld (geldt alleen voor muziekonderwijs)
De meeste omliggende gemeenten van Roermond verlenen geen subsidie aan de ECI Cultuurfabriek op muziekonderwijs. Derhalve zijn wij genoodzaakt om een toeslag op reguliere cursusprijs in rekening te brengen bij cursisten muziek uit overige gemeenten. Informeer je eerst terdege bij de administratie alvorens je je aanmeldt.

BTW
Vanaf 21 jaar zijn de cursussen BTW-plichtig en wordt 21% BTW in rekening gebracht.

Copyright
ECI cultuurfabriek heeft het copyright voor alle teksten, foto’s en beeldmerken in onze uitingen op papier en website en laat in opdracht foto’s of filmmateriaal maken bij lessen en activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om deze te gebruiken in onze publicaties. Het beeldmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik. Bezwaar hiertegen kan alleen schriftelijk worden ingediend (voor aanvang van de eerste les) t.a.v. de administratie met vermelding van de cursus waar je je voor hebt ingeschreven.

Het kopiëren in ECI Cultuurfabriek gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en is alleen toegestaan voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Degene die gebruik maakt van onze kopieerfaciliteiten vrijwaart ECI Cultuurfabriek van elke vorm van aansprakelijkheid. Het is verboden materialen ter inzage te leggen zonder onze toestemming.

Annulering en Restitutie
Tot 4 weken voor aanvang van de cursus kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd.

Daarna kun je je alleen bij langdurige ziekte of verhuizing (meer dan 20 km buiten ons werkgebied) schriftelijk afmelden bij de ECI Cultuurfabriek. Je kunt daarbij een schriftelijk verzoek indienen voor restitutie van het cursusgeld. De directie beslist in deze.

Bij een positieve beslissing wordt het aantal lessen tot aan de ontvangst van jou verzoek vermeerderd met € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Alleen na heraanmelding kun je een cursus in een later stadium weer verder vervolgen (plaatsing alleen indien er voldoende ruimte is).

Indien wegens zieke van een docent een les komt te vervallen, wordt de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld; voor incidenteel vervallen lessen kan geen aanspraak worden gemaakt op vermindering van cursusgeld. Bij langdurige afwezigheid van een docent wordt geprobeerd voor vervanging te zorgen. Indien je door het uitvallen van lessen meer dan 10% van de cursus hebt moeten missen heb je recht op restitutie. Je ontvangt een evenredig deel van het cursusgeld terug minus € 15,- administratiekosten.

Eventuele restitutie vindt plaats aan het einde van het cursusseizoen.

Klachten
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een werkwijze of afhandeling. Klachten en tips geven ons de kans om verbeteringen in gang te zetten. Je kunt je klacht of tip schriftelijk indienen per mail naar info@ecicultuur.nl.

Nieuwsbrief
Bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden ga je ermee akkoord dat je automatisch wordt ingeschreven voor de nieuwsbrief van ECI Cultuurfabriek. Wens je deze niet (meer) te ontvangen dan is er onderaan iedere nieuwsbrief de mogelijkheid om jezelf af te melden.

Aansprakelijkheid
ECI cultuurfabriek is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en ECI Cultuurfabriek is het Nederlands recht van toepassing. Aan de inhoud van onze schriftelijke uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Door of namens de directie kan aan personen die zich niet houden aan de voorschriften van dit reglement, de huisregels of gedrag vertonen dat daartoe aanleiding geeft, de toegang tot ECI Cultuurfabriek worden ontzegd.

Wijzigingen voorbehouden.
Al onze uitingen worden door ECI Cultuurfabriek met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die in onze uitingen wordt gepubliceerd onvolledig of niet meer juist blijken te zijn. Daarom zijn onze uitingen onder voorbehoud.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.