Algemene cursusvoorwaarden


Inschrijving

Inschrijving voor een cursus kan schriftelijk door middel van inzending van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier. Daarnaast kan ingeschreven worden via onze website www.ecicultuurfabriek.nl. Het inschrijfformulier wordt in dit geval, nadat aangegeven is dat akkoord gegaan wordt met onze algemene voorwaarden, via mail aan de cursistenadministratie verstuurd. Voor aanvang van de cursus ontvang je een bevestiging.

Als door omstandigheden de cursus niet doorgaat, ontvang je hiervan bericht.

Inschrijving is mogelijk voor een cursusduur naar keuze. Alvorens tot een inschrijving over te gaan, kan een cursist een proefles volgen. Voor elke cursus die uit meer dan 3 lessen bestaat kan 1 proefles gevolg worden. Wanneer de proefles opgevolgd wordt door een inschrijving telt deze proefles als les 1. Wanneer er geen inschrijving volgt is de proefles gratis.

Betalingswijze

Wijzen van betalen van cursusgelden zijn de volgende:

  • Betaling van het lesgeld in één keer (via factuur of automatische incasso)
  • Betaling van het lesgeld in termijnen (via automatische incasso in maximaal 9 termijnen )
  • Betaling in één keer

Je ontvangt hiervoor na inschrijving een factuur (betalingstermijn 30 dagen) voor het gehele cursusbedrag. Bij niet tijdige betaling zijn wij genoodzaakt het wettelijke rentepercentage in rekening te brengen. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de cursist of zijn/haar vertegenwoordiger. Indien na herhaald verzoek het cursusgeld niet wordt voldaan, kan je de toegang tot de cursus worden ontzegd.

Automatische incasso

Voor cursussen met een cursusduur vanaf 10 lessen is er de mogelijkheid om via automatische incasso in meerdere termijnen te betalen. Het aantal termijnen is afhankelijk van het aantal lessen en de duur van de cursus. Deze wordt verrekend van de eerste tot de laatste maand van de cursus. De termijnmaanden van een cursusseizoen zijn: oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei en juni. Voor overige cursussen geld de incasso maanden zijn de maanden waarin de lessen ingepland zijn. Een evenredig deel van de cursusprijs zal maandelijks aan het einde van de maand van je rekening afgeschreven worden. Hiervoor dien je de machtiging op het inschrijvingsformulier te ondertekenen.

Wanneer je de machtiging hebt ondertekend wordt het cursusgeld automatisch afgeschreven op de genoemde vervaldata. Als je het niet eens bent met een afschrijving, kun je je bank opdracht geven het bedrag terug te boeken op je rekening. Dit moet wel binnen 30 dagen na de afschrijvingsdatum gebeuren. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld per direct opeisbaar, vermeerderd met €15.00 administratiekosten. Bij een eventuele betalingsachterstand wordt een nieuwe (her)inschrijving niet in behandeling genomen.

De gemeente Roermond verleent subsidie aan cursisten tot 18 jaar in het muziekonderwijs. Deze kunnen bij de ECI cultuurfabriek met korting muziekcursussen volgen. Cursusprijzen worden gekoppeld aan gemeente en leeftijd weergegeven op onze website.

Btw

Vanaf 21 jaar zijn de cursussen Btw-plichtig en wordt 21% Btw in rekening gebracht.

Annulering en restitutie

Tot aanvang van de cursus kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd.
Opzegging van een cursus kan tussentijds per de 1 e van maand. Eventueel te veel betaald lesgeld, berekend vanaf de 1 e van de maand dat de opzegging ingaat, zal worden gerestitueerd.
Het aan het begin van de cursus, door de cursist aangegeven aantal lessen dient binnen het lopende cursusjaar afgenomen te worden. Restitutie van lesgeld voor niet gevolgde lessen is niet mogelijk.
Indien wegens zieke van een docent een les komt te vervallen, wordt de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld; voor incidenteel vervallen lessen kan geen aanspraak worden gemaakt op vermindering van cursusgeld. Bij langdurige afwezigheid van een docent wordt geprobeerd voor vervanging te zorgen. Indien je door het uitvallen van lessen meer dan 10% van de cursus hebt moeten missen heb je recht op restitutie. Je ontvangt een evenredig deel van het cursusgeld terug.
Eventuele restitutie vindt plaats aan het einde van het cursusseizoen.

Ziekte cursist / lesverzuim / lesuitval

De cursist dient tijdig aanwezig te zijn bij de lessen waarvoor hij of zij zich heeft of is aangemeld. Gedurende de reguliere schoolvakanties worden er doorgaans geen lessen verzorgd, tenzij anders overeengekomen tussen docent en cursist.
Indien de cursist wegens (onvoorziene) omstandigheden niet in de gelegenheid is een les te volgen, dient hij/ zij dit zo spoedig mogelijk en voorafgaand aan de les mede te delen aan de desbetreffende docent.
Het is niet mogelijk om lessen die door verhindering van de cursist uitvallen, in te halen. Het niet kunnen deelnemen aan één of meerdere lessen, om welke reden dan ook, geeft geen recht op reductie of restitutie van het cursusgeld.

Klachten

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een werkwijze of afhandeling. Klachten en tips geven ons de kans om verbeteringen in gang te zetten. Je kunt je klacht of tip schriftelijk indienen per mail naar info@ecicultuur.nl.

Copyright

ECI cultuurfabriek heeft het copyright voor alle teksten, foto’s en beeldmerken in onze uitingen op papier en website en laat in opdracht foto’s of filmmateriaal maken bij lessen en activiteiten. Uiteraard nemen wij daarbij de AVG-richtlijnen aan en zal indien de AVG dit voorschrijft toestemming worden gevraagd bij de desbetreffende cursisten of hun wettelijke vertegenwoordiger Wij behouden ons het recht voor om deze te gebruiken in onze publicaties. Het beeldmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik.

Nieuwsbrief

Bij het accepteren van de Algemene Voorwaarden ga je ermee akkoord dat je automatisch wordt ingeschreven voor de nieuwsbrief van ECI cultuurfabriek. Wens je deze niet (meer) te ontvangen dan is er onderaan iedere nieuwsbrief de mogelijkheid om jezelf af te melden.

Aansprakelijkheid

ECI cultuurfabriek is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en ECI cultuurfabriek is het Nederlands recht van toepassing. Aan de inhoud van onze schriftelijke uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Door of namens de directie kan aan personen die zich niet houden aan de voorschriften van dit reglement, de huisregels of die gedrag vertonen dat daartoe aanleiding geeft, de toegang tot ECI cultuurfabriek worden ontzegd.

Wijzigingen voorbehouden

Al onze uitingen worden door ECI cultuurfabriek met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die in onze uitingen wordt gepubliceerd onvolledig of niet meer geheel juist blijken te zijn. Daarom zijn onze uitingen onder voorbehoud.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.